PREVENCE

cesta ke zdraví

O geopatogenních zónách...

Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos znamená " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení, které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země. 
 

gpz1

 

 Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Císař Kuang Yü vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh “dračích žil” a podzemních vodních toků. Staří Číňané, dříve než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí díry"- zóny zemních vlivů.

Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažili vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval. Třeba ve starém Egyptě přihnali na pozemek stádo krav: kde se zvířata uložila k odpočinku, tam začali stavět. Znalost těchto “jevů” se udržela zřejmě až do renesance, kdy byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ..
 

 

                                                                                                                                           

Geopatogengpz2

Patogenní je vše, co člověka a jeho tkáně ovlivňuje tak, že vede k poruchám, proto patogenní zóny.

Vliv GPZ na člověka

Malé děti jsou velmi citlivé a proto si vyhledávají v postýlce vždy takové místo, aby se zónám vyhnuly a nebo neklidně spí. Proto také určujeme dětem jejich zdravotní stav tím, kam jím umístíme postýlku.

Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů.Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón. 

Stupnice škodlivosti geopatogenních zón

1. Slabá, na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje.

2. Dobře rozpoznatelná, účinky zdravý organismus dokáže dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby se prodlužuje.

3. Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita, její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje nelepšící se obtíže.

4. Silná nervozita, nespavost, dysfunkce orgánu, zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychlé zlepšují. Zdravý organismus dokáže po krátky čas vzdorovat, nemocný již nikoli.

5. Vznik nezhoubných malformací, neklid doprovázející člověka i mimo zónu, dysfunkce orgánů,  které se však pobytem mimo zónu nelepší a je nutné je léčit, totéž s bolestmi, nervový stav je podobný stresu.

6. Vznik silných degeneračních změn a prekanceroz, deprese, bolesti neznámého původu nereagující na terapii, vystupňované obtíže předchozího stupně.

7. Během let vznikl mutací a kancerogenních změn, může, ale nemusí být nervová reakce (jedná se o oblast prahu nervové reaktivity)

8. Vznik zhoubného bujení během několika let, ale chybí již zcela nervové reakce, a proto se v této zóně člověk cítí o něco lépe než v předchozí (je zákeřná), poruchy orgánů tedy nejsou tak markantní (i když jsou těžké), bolesti většinou nervový systém není schopen přenést a tak jen minimální, normální spánek, ale v podstatě chybí, spíš je patrná apatie, mírné přiotrávení špatně vyloučenými metabolickými produkty, žlutobíle vybledlá kůže upozorňuje, ale postižený se necítí těžce nemocen.

9. Zhoubné bujení se projeví během několika měsíců, nedojde-li ale dříve k úmrtí ze selhání orgánové funkce, poruchy prudce narůstají, projevuje se vyčerpání hormonální povahy, apatie - člověk ani organismus nevzdoruje, regenerace v podstatě chybí, vznikají atrofie a otrava metabolickými zplodinami.

10. Téměř okamžité poruchy orgánů a jejich funkcí, které jsou příčinou úmrtí (tedy již ne rakovina), zástava růstu, rychle vzniká tupá bolest hlavy, apatie již nemá čas vzniknout, protože vzniká pudová úzkost a strach z toho místa (i halucinace) a člověk zde dlouho nevydrží pobývat.

11. Ztráta rovnováhy (nebezpečí úrazu) během několika hodin ztráta vědomí, těžký šokový stav bývá příčinou úmrtí během několika dní, stav organismu se jen výjimečně upraví intenzívní léčbou.

12. Smrtelně nebezpečná místa, smrt nastává nejpozději během několika hodin, podle původu patogenního záření.

Silná záření č. 11-12 stupně se normálně nevyskytují.

Druhy GPZ

Patogenní zónou rozumíme nepravidelnou část prostoru, zatíženou určitým druhem záření. Jedná se o elektromagnetické záření, radiační, různé vysílače i přijímače, radar, rentgen, magnetické pole, záření gama, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny – dále gravitační vibrace v oblasti pohybujících se hmot – podzemní prameny nebo také vodní žíly tektonických zlomů a jinými geologickými útvary Hartmannova mříž, Curryova mříž (pásy Hartmanna a Curryho).

Tam, kde se patogenní zóny kříží, je zhoubný vliv zemního záření zvláště silný a jejich účinek se násobí.

Geopatogenní zóny (Hartmannovy a Curryho pásy, vodní žíly) a škodlivé záření televizorů a počítačů i mobilních telefonů (elektrosmog) mohou být potlačovány vhodně umístěným Somavedicem.  Působení Somavedicu zvyšuje účinnost léků a kosmetických přípravků, při onemocnění zmírňuje bolest a pomáhá překonávat chorobu, pro zdravý organismus působí preventivně. Somavedic pomáhá překonat nespavost a doplňuje bioenergetický potenciál. Je prokázán i blahodárný vliv Somavedicu na zvířatech i rostlinách.